Samostatný zprostředkovatel 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Národní 32/58, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400

PODMÍNKY PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FINANČÍCH A JINÝCH SLUŽEB

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky určují podmínky zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení společností 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400 („Podmínky“).

Pokud jiné dokumenty odkazují na tyto Podmínky nebo jejich část, použijí se tyto Podmínky nebo jejich část přiměřeně.

Vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí právními předpisy České republiky.

DEFINICE

„ČNB“je Česká národní banka, IČO: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.

„Reklamační řád“ je dokument Zprostředkovatele poskytovaný Zákazníkovi, který upravuje postupy ohledně možnosti podání stížností nebo reklamací, dostupný mimo jiné na internetových stránkách Zprostředkovatele, www.7finance.com

„Zákazník“je fyzická osoba, případně zákonný zástupce osoby nebo opatrovník, pro kterou Zprostředkovatel zajišťuje příležitost sjednat a uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru jiného než na bydlení s příslušnou finanční institucí nebo jí poskytuje další související služby.

„Zástupce“ je zástupce Zprostředkovatele, který je zmocněn za Zprostředkovatele jednat v rozsahu a za podmínek smlouvy u zavřené se Zprostředkovatelem a těchto Podmínek.

„Zprostředkovatel“ je společnost 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400, jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ve smyslu ZSÚ, zapsaný v registru vedeném ČNB, který je veřejně dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

„ZSÚ“je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.


ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Ke zprostředkování spotřebitelského úvěru dochází okamžikem vyplnění a odeslání webového online formuláře Zprostředkovatele Zákazníkem.

K uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru dochází přímo mezi příslušnou finanční institucí, jako poskytovatelem spotřebitelského úvěru, a Zákazníkem, za podmínek této finanční instituce.

Při zprostředkování spotřebitelského úvěru podléhá vztah mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem ZSÚ. Zprostředkovatel tímto informuje Zákazníka, že zprostředkovává spotřebitelské úvěry pro následující instituce:

Viva Credit s.r.o., IČO: 04233735, Plzeňská 345/5, Praha 15000.

Via SMS s.r.o., IČO: 24720275, Lazarská 1719/5, Praha 11000.

Provident Financial s.r.o., IČO: 25621351, Olbrachtova 2006/9, Praha 14000.

PRONTO CREDIT s.r.o., IČO: 27525210, Rybná 716/24, Praha 11000.

Orange finance s.r.o., IČO: 04488237, Karlínské náměstí 238/6, Praha 18600.

Kontex Trade International s.r.o., IČO: 24827061, Na Okruhu 488/27, Praha 14200.

Emma´s credit s.r.o., IČO: 03299309, Na bojišti 1472/20, Praha 12000.

Creditstar Czech s.r.o., IČO: 24247936, Pobřežní 249/46, Praha 18600.

Creamfinance Czech, s.r.o., IČO: 24849707, Argentinská 286/38, Praha 17000.

COFIDIS s.r.o., IČO: 27179907, Bucharova 1423/6, Praha 15800.

ACEMA Credit Czech, a.s., IČO: 26158761, U libeňského pivovaru 63/2, Praha 18000.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Želetavská 1525/1, Praha 14000.

Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Praha 14000.

Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO: 61467863, Hvězdova 1716/2b, Praha 14000.

Půjčky Online s.r.o., IČO: 07706995, Kaprova 42/14, Praha 1 11000.

SIM PŮJČKA s.r.o., IČO: 01548689, Václavské náměstí 837/11, Praha 11000.

Home Credit a.s., IČO: 26978636, Nové sady 996/25, Brno 60200.

CreditPortal, a.s., IČO: 05561302, Argentinská 286/38, Praha 17000.

O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 14000.

mBusiness s.r.o., IČO: 02718855, Kaprova 42/14, Praha 1 11000.

MP PROFIT CZ s.r.o., IČO: 03271412, Bílokostelecká 238, Chrastava 46331.

MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova 1442/1b, Praha 14000.

J & T BANKA, a.s., IČO: 47115378, Pobřežní 297/14, Praha 18600.

Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 14000.

COOL CREDIT, s.r.o., IČO: 02112621, Václavské náměstí 841/3, Praha 11000.

CFIG SE, IČO: 29138680, Sladkovského 767, Pardubice 53002.

Comfort Money s.r.o., IČO: 24209589, Vinohradská 2396/184, Praha 3 13000.

Seznam.cz investiční, s.r.o., IČO: 02238586, Radlická 3294/10, Praha 5 15000.

Czech Apartments s.r.o., IČO: 05180040, Kaprova 42/14, Praha 1 11000.

Bezvafinance s.r.o., IČO: 24186104, Revoluční 724/7, Praha 11000.

Benxy s.r.o., IČO: 26158761, Evropská 2690/17, Praha 16000.

EC Financial Services, a.s., IČO: 24243744, Pražská 636, Dolní Břežany 25241.

FlexiFin s.r.o., IČO: 24305511, Čechyňská 419/14a, Brno 60200.

PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 61860069, Klimentská 1216/46, Praha 11000.

OPR-Finance s.r.o., IČO: 01381300, Na Okruhu 488/27, Praha 14200.

Zaplo Finance s.r.o., IČO: 29413575, 5. května 1746/22, Praha 14000.

Air Bank a.s., IČO: 29045371, Evropská 2690/17, Praha 16000.

Equa bank a.s., IČO: 47116102, Karolinská 661/4, Praha 18600.

Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Na příkopě 969/33, Praha 11000.

Ferratum Bank plc, Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, Malta.

Zprostředkovatel prohlašuje, že zmocnění Zástupci splňují požadavky dle ZSÚ na výkon činnosti vázaného zástupce dle ZSÚ.

Zprostředkovatel a Zástupce dávají k dispozici relevantní informace související s nabízeným spotřebitelským úvěrem, ale konečné rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s vybranou finanční institucí je vždy učiněno výhradně Zákazníkem. Zprostředkovatel ani Zástupce v rámci výkonu činnosti zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytují radu ve smyslu § 85 ZSÚ.

Zprostředkovatel informuje Zákazníka o tom, že výše odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru bude uvedena v předsmluvních informacích finanční instituce. Zprostředkování spotřebitelského úvěru není ze strany Zprostředkovatele, resp. jeho Zástupce, podmiňováno jakoukoli doplňkovou službou.

Zprostředkovatel informuje Zákazníka, že nepobírá odměnu nebo pobídku za zprostředkování spotřebitelského úvěru od Zákazníka i od finanční instituce či třetí osoby zároveň. Služby poskytnuté v rámci zprostředkování spotřebitelského úvěru jsou pro Zákazníka bezplatné.

Příslušná finanční instituce poskytne Zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předsmluvní informace ve smyslu ZSÚ a jejich náležité vysvětlení.

Zákazník je oprávněn podávat stížnosti a reklamace způsobem stanoveným v Reklamačním řádu. Orgánem dohledu v rámci zprostředkování spotřebitelských úvěru je ČNB.

Zákazník má právo si vyžádat údaje o výši provize, kterou finanční instituce v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytuje Zprostředkovateli.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů a podmínkami jejich zpravování a v souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

MLČENLIVOST

Zákazník i Zprostředkovatel, či Zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při spolupráci a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit druhé smluvní straně újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou obchodním tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného charakteru, i když nemají charakter obchodního tajemství. Zpřístupnění informace důvěrného charakteru auditorovi, právnímu zástupci nebo orgánu státní správy, který k tomu má právo ze zákona, se nebude považovat za porušení povinnosti mlčenlivosti. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného charakteru souhlasu druhé strany.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky jsou Zákazníkovi k dispozici uveřejněním on-line na internetových stránkách Zprostředkovatele a Zákazníkovi je tím umožněno si Podmínky archivovat a reprodukovat.

Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zprostředkovatel je oprávněn tyto Podmínky v případě potřeby změnit.

Změny Podmínek dle článku 6.2 je Zprostředkovatel povinen oznámit Zákazníkovi nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti příslušné změny. V případě, že Zákazník nevyjádří svůj nesouhlas, je těmito změnami vázán ode dne nabytí jejich účinnosti. V případě nesouhlasu s novým zněním Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2018.

7Finance s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město
Praha 1, PSČ 110 00
info@7finance.com